Obchodní podmínky

Půjčovna lodí a raftů Kocábka – fyzická osoba Jan Janoušek

Havlíčkova 24

370 01 České Budějovice

IČ 04087208

www.pujcovnalodiaraftu.cz

Tel. +420 725 137 918

E-mail: info@kocabka.com

dále jen „pronajímatel“ uzavírá smlouvu o nájmu vybavení písemně na základě objednávky nájemce.

Objednávka:

Objednávku nájmu vodáckého vybavení provede nájemce prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.pujcovnalodiaraftu.cz, e-mailem nebo telefonicky.

Rezervace:

Přijatou objednávku pronajímatel co nejdříve potvrdí a tím objednané vybavení nájemci na daný termín závazně zarezervuje. Pronajímatel si vyhrazuje právo přijatou objednávku zamítnout.

Platba:

Po provedení rezervace je nájemce vyzván k úhradě nevratného rezervačního poplatku ve výši 50 % z celkové výše nájemného, a to bankovním převodem na účet pronajímatele. Rezervační poplatek je nutno uhradit do 5 dnů od provedení rezervace, nejpozději však 3 dny před počátkem nájmu. Zbývající část ceny za nájem uhradí nájemce hotově při předání vybavení. Pokud nájemce rezervuje vybavení méně než 3 dny před začátkem nájmu, zálohu neplatí a celý nájem zaplatí hotově při předání vybavení.

Platební údaje:                                            

Jan Janoušek

č. účtu: 189723455/2010

banka: Fio banka

Pronajímatel není plátcem DPH.

Zrušení rezervace:

Rezervaci může nájemce zrušit telefonicky na tel.:  +420 725 137 918 nebo e-mailem na info@kocabka.com.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil zálohu.

Pronajímatel nenese odpovědnost za počasí a stav vody. V případě sucha, povodní a jiných mimořádných událostí, má právo odstoupit od smlouvy.

Při zrušení rezervace nájemcem nebo pronajímatelem se zaplacený rezervační poplatek nevrací. Lze jej však přesunout a po vzájemné dohodě vyčerpat v náhradním termínu.

Nájem vybavení:

Podpisem smlouvy o nájmu vodáckého vybavení vzniká nájemci právo na dočasné užívání objednaného vodáckého vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě. Pro uzavření smlouvy a převzetí vybavení je nájemce povinen předložit platný doklad totožnosti. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu. Svým podpisem potvrzuje, že vodácké vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

Nájemce je povinen vrátit pronajaté vybavení poslední den nájmu nejpozději do 19:00 na dohodnutém místě. V případě pozdního vrácení vodáckého vybavení je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši nájmu za každý další započatý den.

Předmět nájmu – vodácké vybavení – je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené.

Náhrada vzniklé škody:

Dojde-li k poškození předmětu nájmu po dobu trvání nájemního vztahu, zavazuje se nájemce uhradit opravu předmětu nájmu tak, aby jej bylo možno opět užívat k účelu, ke kterému je určen, a to vždy bez ohledu na skutečnost, zda škoda byla způsobena zaviněním nájemce.

Při úplném zničení, ztrátě nebo odcizení předmětu nájmu bude nájemcem uhrazena pronajímateli částka odpovídající ceně nového předmětu nájmu.  V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu hotově při vrácení vybavení, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet pronajímatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne skončení nájemního vztahu.

Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením vzniklé škody, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den svého prodlení až do zaplacení.

Všeobecné podmínky:

Uzavřením smlouvy o nájmu souhlasí nájemce s těmito Obchodními podmínkami. Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí ustanovením občanského zákoníku. Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Pravidla plavebního provozu a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality. Nájemce bere na vědomí povinnost dodržovat Pravidla plavebního provozu – Vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu a Vyhlášku č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách ve znění pozdějších předpisů. Tzn. chovat se tak, aby nájemce neohrozil sebe a jiné osoby. Nájemce bere na vědomí, že vodní turistika je riziková, pouští se na vodu na vlastní nebezpečí a je zodpovědný za svou posádku a její vlastní vybavení. Posádkou se rozumí osoby, které pronajatého materiálu užívají se souhlasem nájemce a v souladu s účelem, ke kterému byl materiál pronajat. Nájemce se zavazuje, že pronajatý materiál neposkytne k užívání jiné osobě kromě posádky. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a osobních věcech posádky způsobené užíváním pronajatého materiálu.

Podpisem smlouvy nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely smlouvy.